Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Úřad MČ » Volby 2018 - 2019

Volby 2018 - 2019

Volby do Zastupitelstva městské části Praha -Troja a Zastupitelstva hl.m.Prahy

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstva městské části a do zastupitelstva HMP se budou konat

v pátek 5. října 2018 od 14 do 22 hod.

v sobotu 6. října 2018 od 8 do 14 hod.

v hale Úřadu MČ Praha Troja, Trojská 230/96, Praha 7.

Hlasování probíhá jen na území ČR a hlasování na voličský průkaz není možné.

Hlasovat v ČR můžou i cizinci, kteří jsou na vlastní žádost zapsaní v dodatku stálého seznamu voličů. Ti voliči – cizinci, kteří už byli zapsaní v dodatku seznamu při minulých volbách, zůstávají automaticky zapsaní i nadále.

V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva, který má být zvolen. Voliči je obdrží nejpozději 3 dny před volbami a samozřejmě budou k dispozici také ve volební místnosti. V Troji bylo usnesením zastupitelstva městské části schváleno 9 členů zastupitelstva městské části.

Jak se bude hlasovat – je několik možností:

Volba prezidenta České republiky

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky

Volba prezidenta ČR se koná v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Případné 2. kolo volby se koná v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V Troji se bude hlasovat v jediném volebním okrsku v hale Úřadu MČ Praha – Troja, Trojská 230/96, Praha 7. Volič musí prokázat svoji totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

Hlasovat lze i na voličský průkaz. Pro první kolo lze žádat písemně max. do 5. 1. 2018 (ověřený podpis, na úřadech bez poplatku anebo zaslat datovou schránkou), při osobním předání žádosti od 28. 12. 2017 do 10. 1. 2018. Voličský průkaz opravňuje k hlasování také na zastupitelském nebo konzulárním úřadu ČR v zahraničí. Volič může požádat ze zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o návštěvu, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

Pokud neobdržíte do schránky volební lístky (lhůta do 9. 1. 2018) anebo je zapomenete doma, dostanete lístky od volební komise na místě.

Druhé kolo volby prezidenta ČR

Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce platných hlasů. Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby prezidenta, přestane být volitelný za prezidenta republiky před druhým kolem volby anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola kandidát, který v prvním kole získal další nejvyšší počet platných hlasů. Při rovnosti odevzdaných platných hlasů voličů postupují všichni takoví kandidáti. Druhé kolo volby prezidenta se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze jeden kandidát. Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta ČR obdrží volič ve volební místnosti.

 

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta ČR

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo). O vydání voličského průkazu lze požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby nejpozději do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

 

Možnost volit v zahraničí – v prvním i druhém kole

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí, je vhodnější volit na zastupitelském úřadě na voličský průkaz. Při dlouhodobém pobytu v zahraničí je umožněno zapsání voliče do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem ČR s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky, (dále jen "zastupitelský úřad"), příslušným podle místa jeho pobytu. V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí bude tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem. Pokud by tento volič chtěl opět volit v jakýchkoli volbách na území ČR, bude nutné, aby požádal zastupitelský úřad o své vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení volič odevzdá přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

Podrobné informace najdete na http://www.mvcr.cz/volby.aspx.

                                                                   Renata Zajícová, odd. evidence obyvatel a zapisovatelka OVK

 

 

 

 

 

 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU  ČR

 

Volit budeme v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

MČ Praha – Troja má jeden volební okrsek, takže volby proběhnou na jednom místě – v přízemí v hale Úřadu MČ Praha Troja, Trojská 230/96.

Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz nebo pas (cestovní, služební, diplomatický). Voliči z jiných koutů republiky můžou přijít volit s voličským průkazem, vydaným na jejich domovském úřadu a samozřejmě s jedním ze jmenovaných průkazů totožnosti.

Pokud jste neobdrželi do schránky volební lístky (lhůta do 17. 10.) anebo jste je před cestou do volební místnosti zapomněli doma, dostanete od volební komise nové.

Dobrá zpráva pro starší, nemocné či invalidní trojské spoluobčany: pokud byste se ze zdravotních důvodů nemohli osobně dostavit do volební místnosti, zavolejte na úřad a zajistěte si návštěvu volební komise s přenosnou schránkou v pohodlí svého domova.

Pokud se vám stane, že v termínu voleb potřebujete odcestovat a rádi byste hlasovali, zařiďte  si na MČ Praha Troja vydání voličského průkazu, se kterým můžete volit v celé ČR. Žádat osobně můžete nejdříve 5.10. Poslední den, kdy je možno přijít osobně na úřad pro voličský průkaz, je středa 18. 10. do 16 hod., kdy se zároveň uzavírají i volební seznamy.

Až do 13. 10. do 16 hod. můžete o voličský průkaz zažádat písemně (je třeba mít ale úředně ověřený podpis) nebo žádost zaslat datovou schránkou (vzor žádosti si můžete stáhnout).

Hlasování:

Je dobré si připomenout, že v prostoru za volební zástěnou volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se ale nepřihlíží.

 

Členové volební komise vám určitě potvrdí, že při každých volbách najdou ve volební urně několik neplatných hlasů – nejčastěji to jsou dva hlasovací lístky v jedné úřední obálce anebo sice správně vyplněný hlasovací lístek, ale v obálce doručovací, nikoliv v úřední. Ve volební urně byly nalezeny i hodinky nebo občanský průkaz…

                                                                                                                  Renata Zajícová, odd. evidence obyvatel a zapisovatel OVK

03 Říjen 2018

Aplikace pro navigaci voličů do volební místnosti

11 Leden 2018

Volba prezidenta 2018 - koho mohu volit, kudy k volbám

27 Říjen 2017

Jak se v Troji volilo do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

19 Říjen 2017

Kudy k volbám, kde budu volit