Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Organizace MČ Praha-Troja

Organizace MČ Praha-Troja

Přísp. organizace MČ Troja

Základní škola

Základní škola v Praze - Troji je školou s pěti ročníky I.stupně a více než 20 pedagogickými pracovníky, průměrným počtem 25,5 dětí na třídu a má částečně bezbariérový přístup. Zřizovatelem je Městská část Praha - Troja a je v této oblasti jedinou základní školou. Budovu sdílí s Trojským gymnáziem Svatopluka Čecha.

Základní škola, Praha 7, Trojská 110

Informace o povinném subjektu ve struktuře dané vyhláškou č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných
v rámci agendy.

Označení a uvozovací text položky

Obsah položky

1. Název

Základní škola, Praha 7, Trojská 110

2. Důvod a způsob založení

Základní škola byla zřízena Městkou částí Praha Troja dnem 1. ledna 2003 zřizovací listinou ze dne 24. října 2022 jako příspěvková organizace, pro zajištění základního vzdělávání žáků.

Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:

Základní škola

Školní družina

4. Kontaktní spojení

Základní škola, Praha 7, Trojská 110

Trojská 211/110

Praha 7, 171 00

Telefon: + 420 233 540 142; +420 606 948 800

Školní družina telefon: +420 606 127 009; +420 702 134 286

E-mail: skola@trojskaskola.cz

Datová schránka: 8i9mrdi

Ředitelka ZŠ: Mgr. Kateřina Tůmová; skola@trojskaskola.cz; +420 606 948 800

Ekonomka ZŠ: Ing. Eva Hamplová; hamplova@trojskaskola.cz; +420 724 786 462

Speciální pedagožka ZŠ: Bc. Eva Salačová; salacova@trojskaskola.cz; +420 735 868 674

Vedoucí šk. družiny ZŠ: Monika Macurová; macurova@trojskaskola.cz; +420 606 127 009

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Trojská 211/110

Praha 7 – Troja

171 00

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Trojská 211/110

Praha 7 – Troja

171 00

4.3 Úřední hodiny

Osobní návštěva ZŠ kdykoliv po předešlé domluvě.

4.4 Telefonní čísla

Telefon: + 420 233 540 142; +420 606 948 800

Školní družina telefon: +420 606 127 009; +420 702 134 286

 

Ředitelka ZŠ: Mgr. Kateřina Tůmová +420 606 948 800

Ekonomka ZŠ: Ing. Eva Hamplová; +420 724 786 462

Speciální pedagožka ZŠ: Bc. Eva Salačová; +420 735 868 674

Vedoucí šk. družiny ZŠ: Monika Macurová; +420 606 127 009

4.5 Adresa internetových stránek

www.trojskaskola.cz

4.6 Adresa podatelny

Trojská 211/110

Praha 7 – Troja

171 00

4.7 Elektronická adresa podatelny

skola@trojskaskola.cz

4.8 Datová schránka

8i9mrdi

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní účet ZŠ: 163045588/0600

 

Bankovní účet SRPŠ: 2801331298/2010

Bankovní účet školy v přírodě: 2401331301/2010

 

Jsou umožněny platby v hotovosti po předchozí domluvě.

6. IČO

70997365

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Základní škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

-

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program

Školní řád a vnitřní řád

Příloha ke školnímu řádu – slovní hodnocení

Pravidla pro hodnocení žáků

Školní vzdělávací program školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Koncepce školy

Organizace školního roku

Výroční zpráva

Informace o zpracování osobních údajů

Zřizovací listina

8.2 Rozpočet

https://trojskaskola.cz/wp-content/uploads/2023/04/Rozpocet-skola-2023-29-03-2023.pdf

https://trojskaskola.cz/wp-content/uploads/2023/04/Rozpocet-skola-20242025-29-03-2023.pdf

9. Žádosti o informace

Žádosti se podávají:

- osobně či písemně v kanceláři ředitelky školy

- poštou

- datovou schránkou

- e-mailem

10. Příjem podání a podnětů

Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz:

- osobně či písemně v kanceláři ředitelky školy

- poštou

- datovou schránkou

- e-mailem

11. Předpisy

-

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

V platném znění:

Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce

Zákon č. 106/1999 Sb. – Zákon o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 500/2004 Sb. – Zákon správní řád

Zákon č. 561/2004 Sb. – Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb. – Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 250/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška č. 16/2005 Sb. – Vyhláška o organizaci školního roku

Vyhláška č. 48/2005 Sb. – Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 

Vyhláška č. 27/2016 Sb. – Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška č. 114/2002 Sb. – Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb

Zákon č. 563/1991 Sb. – Zákon o účetnictví

Vyhláška č. 270/2010 Sb. – Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků

Zákon č. 340/2015 Sb. – Zákon o registru smluv

Nařízení (EU) 2016/679- Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Zákon č. 320/2001 Sb. – Zákon o finanční kontrole

Předpisy jsou přístupné např. na webové stránce www.zakonyprolidi.cz

11.2 Vydané právní předpisy

Základní škola vydává interní směrnice, které jsou přístupné jejím zaměstnancům a kontrolním orgánům

12. Úhrady za poskytování informací

-

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopírování dokumentů v listinné podobě – 10 Kč za stranu

Kopírování dokumentů v digitální podobě – 10 Kč za soubor

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

-

13.1 Vzory licenčních smluv

Nebyly zpracovány

13.2 Výhradní licence

Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

https://trojskaskola.cz/wp-content/uploads/2020/10/Vyrocni-zprava-20201.pdf

https://trojskaskola.cz/wp-content/uploads/2021/10/Vyrocni-zprava-2021-PDF1.pdf

https://trojskaskola.cz/wp-content/uploads/2022/10/vyrocni-zprava-21-22.pdf

Mgr. Kateřina Tůmová

Ředitelka ZŠ

 

Mateřská škola

Nad Kazankou
171 00 Praha 7
Tel.: 284690495
Tel.: 284690496
E-mail: ms.troja@volny.cz
Url: http://www.mstroja.cz

MČ Troja provozuje

Dům spokojeného stáří

Povltavská 21
171 00 Praha 7

Dům pro matky v tísni

Povltavská 20
171 00 Praha 7

Externí organizace

Městská policie

Martin Vyšínský
Tel.: 776 489 190

Miroslav Lexmann
Tel.: 723 568 239