Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Úřad MČ » Tiskové zprávy

Tisková zpráva - vyjádření Městské části Praha-Troja k Novému pavilonu goril

Městská část Praha-Troja chápe potřebu zoologické zahrady přemístit pavilon goril a ochránit tak zvířata před povodní. Jen nesouhlasí se stavbou Nového pavilonu goril v navržené podobě a na navrženém místě. 

Výhradám městské části by se předešlo, pokud by existoval komplexní rozvojový plán zoologické zahrady (Generel), který by stanovil požadavky na rozšiřování zoologické zahrady do volné krajiny v ulici Pod Hrachovkou, požadavky na návštěvnickou kapacitu, provozní nároky, dopravní obslužnost apod. včetně poskytnutí určité záruky pro nezastavění veškeré plochy přírodního parku, jinými slovy by byla stanovena pevná pravidla do budoucna pro udržitelný rozvoj zoologické zahrady spolu s udržitelnou ochranou přírodního parku. Současně by výstavba pavilonu nesměla zasahovat do přírodního parku v takové míře, v jaké momentálně zasahuje. A dále by městská část proti záměru neměla námitek, pokud by byla podrobně řešena dopravní obslužnost zoologické zahrady a parkování návštěvníků.

Jednotlivé výhrady podrobněji:

Vybudováním nového pavilonu v plánovaném rozsahu jednoznačně dojde k narušení charakteru lokality zejména kvůli jeho velikosti (zastavěná plocha 2.500 m2) a bude tak ohrožen typický krajinný ráz pro tuto oblast. Z projektové dokumentace je zřejmé, že plánovaný záměr je 2-3 násobně rozsáhlejší než nynější pavilon goril. Pokud by tedy platil argument zoologické zahrady, že jde pouze o přemístění staršího pavilonu do bezpečnější lokace, nebyl by důvod jej budovat v takovém rozsahu.

Zoologická zahrada je součástí přírodního parku, není mu nikterak nadřazena, proto je nutné, aby do něj vstupovala v souladu s hodnotami trojské krajiny co nejméně a jeho hodnoty respektovala.

Rozpor s územním plánem a Zásadami územního rozvoje – z pohledu ÚP se má záměr stavět na pozemku, který je vymezen jako funkční plocha SO6 – území s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území, přičemž hlavní součástí funkce je zeleň, která je v ÚP navíc vymezena jako „zeleň vyžadující zvláštní ochranu – celoměstsky významná zeleň“.

Dopravní obslužnost - s ohledem na vysokou návštěvnost zahrady je nezbytné, aby zoologická zahrada disponovala kvalitní dopravní obslužností včetně dostatkem parkovacích míst, zejména za situace, kdy chce její vedení budovat nový rozsáhlý pavilon. Z projektové dokumentace však plyne, že s vybudováním nových parkovacích míst se nepočítá. Již momentální stav, kdy k žádné výstavbě nového pavilonu prozatím nedošlo, je neúnosný. Návštěvníci zoologické zahrady jsou nuceni parkovat v nekomfortní zóně na louce, což nejen, že je nepohodlné (v době sucha je v oblasti vysoká prašnost, naopak v době chladnějšího počasí s deštěm je louka rozbahněná), ale navíc to má fatální důsledky do budoucna pro přírodu. V Troji doprava pod tlakem turistů navštěvujících ZOO již několikrát v roce zkolabovala a policie byla nucena dopravu odkloňovat. Kritika návštěvníků ohledně zabezpečení parkování navíc většinou nesměřuje k vedení zoologické zahrady, ale na adresu městské části, která však nedisponuje účinným nástrojem, jak vedení zoologické zahrady přimět k navýšení kapacit parkovacích míst na vyhovujícím místě. Lze očekávat, že rozvoj areálu Zoologické zahrady nad ulici Pod Hrachovkou již nyní neúnosný stav týkající se nedostatku parkovacích míst ještě zhorší, což negativně zasáhne celou městskou část.

Záměr nebyl posuzován podle zákona o EIA - s ohledem na fakt, že výstavba se má realizovat v přírodním parku, na ploše celoměstského systému zeleně a v rozsáhlé podobě, je městská část přesvědčena, že záměr má být posuzován ve zjišťovacím řízení, které umožňuje posuzovat i tzv. podlimitní záměry.

Publikováno: 21.10.2016