Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části Praha-Troja

Oznámení o zasedání zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA

Úřad městské části

    I N F O R M A C E

               o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části Praha-Troja

Úřad městské části Praha-Troja v souladu s ustanovením § 60, odstavec 3 ve spojení s ustanovením § 87 odstavec 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja, svolaného dosavadním starostou městské části Ing. Tomášem Bryknarem v souladu s § 61 odstavec 1 ve spojení s § 87 zákona o hlavním městě Praze.

Místo konání:     zasedací místnost Domu spokojeného stáří, Povltavská 21, Praha 7- Troja

Doba konání:      v úterý 18. října 2022 od 17: 00 hod

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Osvědčení mandátu zastupitele
  3. Složení slibu členů Zastupitelstva městské části Praha-Troja.
  4.  Určení ověřovatelů zápisu (v souladu s § 87 odst. 3 ve spojení s § 65 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze) a volba návrhového výboru
  5. Schválení programu
  6.  Volba starosty a místostarosty
  1. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1.  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 89 odst. 1, písm. c) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
  2.  Diskuze, závěr

V Troji dne 10. 10. 2022                                                                      

                                                                                                                                 Ing. Tomáš Bryknar

                                                                                                               dosavadní starosta městské části Praha-Troja

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.10. 2022

Sejmuto z úřední desky dne:    

Publikováno: 12.10.2022