Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

Pozor na chybné číslo účtu v časopise TROJA č. 137 v článku Místní poplatky ze psů 2011

 

Místní poplatky ze psů v roce 2011
 
Upozorňujeme všechny držitele psů starších 3 měsíců na splatnost místního poplatku ze psů ke dni 31.3.2011.
Sazba poplatku činí ročně za jednoho psa 1.500,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa 2. 250,- Kč.
Sazba poplatku za psy chované v rodinném domě činí ročně za jednoho psa 300,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600,- Kč.
Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 200,- Kč ročně za jednoho psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
 
     Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně Úřadu městské části Praha – Troja, Trojská 230/96, Praha 7 – Troja nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet č. 2000725369/0800, specifický symbol 1341. Pro sdělení variabilního symbolu či v případě jakýchkoliv nejasností a dotazů týkajících se místního poplatku ze psů a možné úlevy či osvobození kontaktujte paní Romanu Konrádovou, ekonomické oddělení, telefon: 284686104.
     Chovatelé, nezapomeňte na své další povinnosti:
-          ohlásit vznik poplatkové povinnosti správci poplatku do 15ti dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek
-          oznámit správci poplatku změnu údajů uvedených v ohlášení do 15ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala ( např. úhyn psa, změna chovatele)
-          přihlásit psa do evidence chovatelů psů do 30 dnů od označení čipem nebo tetováním
-          odhlásit psa z evidence do 30 dnů od data ukončení chovu nebo uhynutí psa (dokládá se potvrzením od zvěrolékaře)
 
Adresa správce poplatku: ÚMČ Praha – Troja, ekonomické oddělení, Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 – Troja, Tel: 284686104
Adresa evidence chovatelů psů: Magistrát hl.m.Prahy, odbor živnostenský a občanskoprávní, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1
Vedením evidence je pověřena paní Klára Nováková, telefon: 236002257, e-mail: klara.novakova@cityofpraque.cz, kancelář č. 110 v 1. patře Škodova paláce. Návštěvní doba: pondělí 12:00 – 17:00, středa 8:00 – 18:00.
 
 Pro informaci nejen držitelů psů ještě uvádíme několik údajů
Ročně vybere úřad MČ Praha - Troja na místních poplatcích ze psů cca 45.000,- Kč, z této částky se odvádí Magistrátu HMP ještě 25 %. „Psích“ košů je v naší městské části 19. Jejich pravidelná údržba včetně odvozu exkrementů stojí ročně kolem 260.000,- Kč! Bohužel i přesto na chodnících psí exkrementy neustále přibývají. Od letošního roku budou strážníci Městské policie hl.m.Prahy nemilosrdně udělovat pokuty neukázněným držitelům psů, kteří se po svém psovi dosud nenaučili uklízet.                                           R. Konrádová a R. Zajícová, ekonomické odd.
 

Publikováno: 01.03.2011