Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Úřad MČ » Výběrová řízení, veřejné zakázky

Oznámení o volném pracovním místu na úřadě MČ Praha-Troja

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTU


Městská část Praha –Troja - Úřad městské části Praha-Troja
zastoupené tajemnicí Úřadu městské části Praha - Troja
obsazuje volné pracovní místo

 

referent/referentka životního prostředí

Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou po dobu mateřské/rodičovské dovolené stávající zaměstnankyně. Plný pracovní úvazek. Termín nástupu ihned nebo dle dohody.

 

Sjednaný druh práce: státní správa a samospráva na úseku životního prostředí

Místo výkonu práce:  Praha - Troja

Platová třída: 10*

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

Požadované vzdělání:   vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, vyšší odborné vzdělání

                                           požadovaný obor: přírodovědecký, ekologický nebo správní výhodou

Další požadavky

·         komunikační a organizační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu)

·         velmi dobrá znalost práce s výpočetní technikou ( WORD, EXCEL, Internet, PowerPoint)

·         znalost jednoho světového jazyka

 

Výhodou 

·         praxe v oboru nebo ve státní správě a samosprávě

·         zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti, pro výkon správní činnosti, a to např. ve vodním hospodářství, v lesním hospodářství a myslivosti, v zemědělství, v ochraně přírody a krajiny, v ochraně ovzduší, při ochraně zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků a prevenci havárií způsobených těmito látkami, v hospodářství s odpady a nakládání s obaly, při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění, při ochraně zemědělského půdního fondu, při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru)

·         řidičský průkaz skupiny B

·         flexibilita

 

Náplň práce

Na úseku životního prostředí  vykonávání státní správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny a ochrany zemědělského půdního fondu.

V rámci samostatné působnosti vydávání vyjádření k projektovým dokumentacím v rámci územního a stavebního řízení, podíl na zpracování koncepce ochrany životního prostředí a koncepce rozvoje městské části z pohledu životního prostředí a krajiny, spravování veřejné zeleně, dětských hřišť, vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů v oblasti životního prostředí.

 

Zaměstnanecké výhody:

 

Pracovní místo není vhodné pro osobu se změněnou pracovní schopností:

K nabídce připojte strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Nabídky zasílejte prosím nejpozději do 20. srpna 2020 elektronicky na adresu markova@mctroja.cz nebo doručte do podatelny Úřadu městské části na adrese:

Úřad městské části Praha-Troja
 k rukám Ing.Ireny Markové
Trojská 96/230, 171 00 Praha 7-Troja

Bližší informace: Ing. Irena Marková,  tel.  284691121, e-mail  markova@mctroja.cz

* v platové třídě podle zákona. 262/2006 Sb., zákoníku práce a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

V Praze dne 13. 7. 2020

 

Ing. Irena Marková

tajemnice ÚMČ Praha-Troja

Publikováno: 15.07.2020