Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Zajímavosti

Názvy ulic

Na konci tohoto seznamu najdete význam některých názvů našich ulic.Názvy ulic jsou řazeny podle abecedy.

Použitá literatura: Pražský uličník – Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství, autor M.Lašťovka, V.Ledvinka a kol. 

Jiřího Jandy

K Bohnicím

Na Farkách

Na Kazance

Na Pazderce

Na Salabce

Nad Kazankou

Nádvorní

Nová Povltavská

Pod Havránkou

Pod Hrachovkou

Pod Lisem

Pod Palírkou

Pod Salabkou

Pod Sklenářkou

Povltavská

Sádky

Schwankova

Trojská

U lisu

U Loskotů

U Přívozu

U Vltavy

V Podhoří

Vodácká

Vysvětlení názvů našich ulic

K Bohnicím

Ulice vede z Troje k sídlišti Bohnice. Pod tímto jménem vznikla v roce 1981 přejmenováním jedné z částí ulice Bohnické (původně souvislá komunikace byla rozdělena výstavbou dnešního bohnického sídliště)

K Pazderkám, Na Pazderce

Tyto ulice (včetně ul.U Pazderek) odvozují své jméno z pomístného názvu lokality Pazderka podle stejnojmenné blízké hospodářské usedlosti čp. 61 a 62 na místě bývalé vinice, pozdější samoty, kde se zpracovával len (pazdeří) . Dnešní ulice K Pazderkám byla pojmenována v roce 1976. Název stejného původu má i ul. Na Pazderkách. Ulice vznikla a nesla toto jméno již před r 1906.      

Na Farkách

Farky, též Fárky, pomístní název původně volného prostoru (dnes zastavěného sídlištěm Bohnice) na hranicích katastrů Bohnic a Troje, snad odvozený ze skutečnosti, že se v něm nalézaly zřejmě nesouvislé pozemky fary bohnického kostela sv. Petra a Pavla.

Na rozsah uvedeného prostoru ukazuje nejen vzdálenost dnešních ulic Farky a Na Farkách (tato druhá ulice vede podél stejnojmenné skupiny hospodářských usedlostí, k níž přiléhá zahrada rovněž nazvaná Na Farkách od ulice K Farkám, ale i  pomístní název Farka (nyní severní cíp PBZ), který dnes není v přímé blízkosti žádné ze zmíněných ulic. Klikatá cesta Farky procházející tímto prostorem a respektující původní hranice pozemků je s tímto jménem na mapách již roku 1906. Po r. 1947 se pro ni ujal název Na Farkách. Prostřední část této komunikace byla pak později upravena, přesměrována a prochází dnes jinými místy. Spolu se severní částí, která si zachovala původní směrování, byla v roce 1976 opět přejmenována na původní jméno Farky, jižní části zůstal název Na Farkách. Tímto přejmenováním došlo k nelogickému stavu, kdy se mezi ulicí Farky a lokalitou s pomístním názvem Farka nachází ulice Na Farkách, která však s touto lokalitou stejně přímo nesousedí, neboť v jej těsné blízkosti se nachází lokalita tzv. Pazderky s ulicemi Na Pazderce a K Pazderkám, které tak prostor obou pomístních názvů ohraničují. Výstavbou sídliště Bohnice v 70. a 80.letech 20 stol. byla dále od ul. Farky a Na Farkách zcela oddělena dnešní ulice K Farkám. Ta vznikla v souvislosti s výstavbou, která probíhala po r.1900 na okraji tehdy samostatných Bohnic. Pojmenována byla v r. 1925, a to právě podle toho, že vedla k ještě nezastavěnému prostoru tzv. Farek.

Na Kazance,  Nad Kazankou

Kazanka, bývalá vinice a hospodářská usedlost z konce 17. stol. (Trojská čp. 69). Obě ulice pojmenovány po svém vzniku v r. 1925.

Na Salabce,  Pod Salabkou

Salabka, bývalá vinice a hospodářská usedlost čp. 57. Ulice Na Salabce nese název od svého vzniku v r.1947, ul. Pod Salabkou v letech 1906-1935 zv. V domkách.

Nádvorní

Podle polohy ulice vzhledem k bývalému panskému hospodářskému dvoru v Troji. Již dříve existující ulice byla pojmenována až v r. 1947.

Pod Havránkou

Havránka, bývalá vinice a později vila čp. 134, ve které bydlel Svatopluk Čech. Ulice podle své polohy pojmenována až r. 1947, dříve se zde říkalo cesta do Haltýř (haltýř - sádka na ryby)

Pod Hrachovkou

Hrachovka, bývalá vinice, později hospodářská usedlost čp. 59. Ulice pojmenována r.1947.

Pod lisem,  U lisu

Současný název Pod lisem byl zaveden v r. 1961, kdy předchozí název již nebyl aktuální (U lisu v r. 1925), a to podle polohy ulice, která je ve vztahu jednak ke starší a sousední ulici U lisu, jednak přímo k zaniklému vinnému lisu, který v ul. U lisu býval – čp. 72.

Povltavská

V době svého vzniku až dosud vede podél břehu Vltavy. V roce 1947 byly spojeny 4 ulice a nazvány Povltavskou. Byly to:

1. trojská Povltavská (v roce 1906-1930 se nazývala K mlýnu),

2.  před r.1906 ulice Pelc-Tyrolka

(dodnes je dochován stejný pomístní název pro celou lokalitu za severním vyústěním mostu Barikádníků. Dnes je ovšem na mapách ve směru od Holešovic vlevo, zatímco vlastní usedlost Tyrolka a hospoda Pelc byly ve stejném směru vpravo. Zanikly během přestavby uvedeného mostu a předmostí v r.. 1975-1980, kdy zde vznikl areál matematicko-fyzikální fakulty UK) - (pro zajímavost: Pelc-Tyrolka 1906-1947- Pelc /v 19 stol. též Kožich/ již  v 17.stol. známá panská hospoda čp. 747 s vinicí v Malých Holešovicích, složené jméno Pelc-Tyrolka vzniklo po r. 1662,  kdy ji koupil

ingrosátor desk zemských Jan Arnošt Tyralla z Treuburku).

3. libeňská Povltavská   (pojmenována asi r. 1895)

4. na předchozí navazující Budečská (pojmenovaná r.1900, šla kolem Rokytky, která se zde vlévá do Vltavy). Vymezení těchto úseků v dnešní Povltavské je sporné, sama totiž od r. 1947 doznala značné změny ve svém půdorysu i rozsahu. Povltavská je mj. nyní tvořena dvěma nesouvislými celky. První větší úsek v Troji za křižovatkou s ul. Pod lisem a U Vltavy pokračuje sice dále, ale zakrátko  zde slepě končí. Zcela od něj oddělen je pak druhý nepoměrně menší úsek, který je vymezen jejími křižovatkami s ul.Sádky, Trojskou na jedné  a U trojského zámku na straně druhé. Pod jedním jménem tak dnes existují vlastně dvě spolu nesouvisející ulice.

Sádky

V místě bývaly sádky-haltýře na ryby lovené z blízké Vltavy. Komunikace uličního charakteru zde vznikla v r. 1938, pojmenována byla až v r. 1947.

Trojská

Původně stará silnice z Kobylis do Troje, kolem níž postupně vznikala souvislejší domovní zástavba,která kolem r.1906 na kobyliském katastru byla nazvána Trojskou ulicí, na trojském V průsmyku (1906-1925), načež obě části spojeny pod současným názvem v r.1925. Roku 1947 byla Trojská dále prodloužena až k dnešní ulici Na Salabce.

U trojského zámku

Podle polohy u zámku vystavěného v r. 1679-1685

arch. Janem Baptistou Matheyem jako předměstské letní sídlo (villa suburbana) pro hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka, dříve bezejmenná komunikace pojmenovaná r. 1947.

V Podhoří

Ulice se nachází v místě bývalé osady Podhoř, tudíž by se měla správně nazývat V Podhoři.

Komunikace procházející starou osadou Podhoř měla ponejvíce charakter cesty, takže oficiální uliční název byl zaveden až r. 1947. V dnešním rozsahu existuje ulice od r. 1962, kdy od ní byl oddělen severní úsek a pojmenován V Zámcích a změněn tak v samostatnou ulici.     

Nové ulice 2009 - 2011:

Schwankova

Vychází jižním směrem z ulice Pod Hrachovkou proti ulici K Bohnicím a vstupuje do Trojské proti domu čp. 43. Quido Schwank, 1911 – 1998, významný místní občan, z výnosů svého majetku podporoval řadu veřejně prospěšných projektů v Troji i jinde v Praze, zakladatel nadace Troja město v zeleni.

Pod Sklenářkou

Vychází severovýchodním směrem z ulice Pod Hrachovkou jižně od křižovatky s ulicí Pod Palírkou a slepě končí na jižní hranici parcely č. 1471/3. Název podle nedaleké usedlosti Sklenářka.

Návrh na pojmenování ulice Pod Sklenářkou navazuje na nedávné pojmenování ulice Pod Palírkou a nepřímo i na přejmenování části ulice V Podhoří. Vše souvisí se snahou o zlepšení neúnosné orientační situace v této lokalitě vzniklé před desítkami let. K pochopení svízelné orientační situace v dané lokalitě je nutno na podrobné mapě sledovat vztah základní řady orientačního číslování V Podhoří 1, 2, 3, atd. a odvozené řady V Podhoří 1a, 2a, atd. Například dům č. V Podhoří 2a se nachází v pozici, kde je obvykle č. 2, zatímco dům V Podhoří 2 je v nepojmenované ulici, která s ulicí V Podhoří ani přímo nesousedí. Návrh na pojmenování podali majitelé a obyvatelé domu výše uvedeného domu V Podhoří 2a (čp. 662). Dům navrhovatelů je často zaměňován za dům čp.285, který má sice adresu V Podhoří 2, který se ale podle této adresy prakticky nalézt nedá a v této ulice se nenachází

Pod Palírkou

Vychází severovýchodním směrem z ulice. Název podle nedaleké usedlosti Palírka Pod Hrachovkou jižně od křižovatky s ulicí V Podhoří a slepě končí železnou mříží na hranici parcely č. 1478/2.

Publikováno: 31.01.2017