Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

Hledáme zájemce o funkci přísedících Obvodního soudu pro Prahu 7.

          Vzhledem ke skončení mandátu některým přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 7 se na Vás obracíme s výzvou, kdo byste měl zájem o práci přísedícího soudu.

Tuto zajímavou a společensky prospěšnou práci může vykonávat každý občan, který dovršil věk nejméně 30 let, má státní občanství České republiky, způsobilost k právním úkonům, trvalý pobyt či místo výkonu práce v obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce volen, a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen. Dále musí souhlasit s případným zvolením za přísedící Městského soudu v Praze, doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů a předložit negativní lustrační osvědčení.

Přísedící soudu jsou voleni na čtyřleté funkční období. Pro Obvodní soud pro Prahu 7 stanovil jeho předseda počet 10 přísedících zvlášť pro Zastupitelstvo městské části Praha-Troja s přihlédnutím k tomu, aby přísedící nezasedali více než 20 dnů v kalendářním roce. Odměna za výkon funkce přísedícího je stanovena vyhláškou č. 44/1992 Sb, ve znění vyhlášky č. 313/1995 Sb.. Zastupitelstvo městské části Praha-Troja dosud zvolilo pět přísedících soudu, z nichž některým již skončil mandát.

U obvodního soudu se přísedící podílejí na rozhodování kauz, jejichž aktérům hrozí nejvýše pět let vězení. Přísedící rozhodují v první instanci, odvolací řízení vedou výhradně profesionální soudci. Přísedící z řad laiků mají vyhrazena dvě místa v tříčlenném senátu. Váha jejich hlasu a hlasu předsedy senátu – soudce je stejná.

 

Kdo byste měl zájem o práci přísedícího soudu, můžete si stáhnout přihlášku zde nebo získat informace u Ing.Markové – markova@mctroja.cz, tel. 2484691121.

Publikováno: 07.08.2014