Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Úřad MČ » Životní situace » Místní poplatek z pobytu

Místní poplatek z pobytu

Od 1. ledna 2020 nabývá účinnosti novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti s touto novelou také obecně závažná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou se v Praze zavádí místní poplatek z pobytu. Novela zákona
o místních poplatcích zároveň ruší místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity, které byly doposud vybírány v souvislosti s poskytováním krátkodobého ubytování.

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu (bez ohledu na účel pobytu).

Poplatník

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená.

Plátce poplatku

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 21 Kč za osobu a každý započatý den, s výjimkou dne počátku pobytu.

Ohlašovací povinnost

Plátce podává ohlášení do 30 dnů od okamžiku, kdy se stal plátcem (tj. kdy poskytl úplatný pobyt).

Tuto povinnost jsou ve lhůtě 30 dnů od účinnosti této vyhlášky, tedy od 1. 1. 2020, povinni splnit i osoby, které poskytovaly úplatný pobyt přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky (byly registrovány k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nebo k místnímu poplatku z ubytovací kapacity). Ohlašovací povinnost je třeba splnit za každé ubytovací zařízení zvlášť.

Ohlášení obsahuje:

 

Evidenční povinnost

Plátce poplatku je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu.

Obsah evidenční knihy:

Platební povinnost

Poskytovatel ubytování (plátce) poplatky od ubytovaných osob vybere a vždy do 15. dne následujícího měsíce je odvede správci místního poplatku, kterými jsou pro ubytování nehotelového typu městské části příslušné dle místa poskytnutí pobytu. Ve stejné lhůtě je plátce povinen nahlásit správci poplatku počet ubytovaných osob a dní, počet osob osvobozených a celkovou částku poplatku.

Osvobození

Od poplatku je osvobozena osoba:

Ukončení činnosti nebo změnu údajů (např. změnu počtu lůžek) ohlásí plátce správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

Pro více informací nebo v případě nejasností se můžete obrátit na paní Romanu Konrádovou, ekonomické oddělení, ÚMČ Praha – Troja, Trojská 230/96, telefon: 284686104, e-mail: konradova@mctroja.cz.

Stávající rekreační poplatek tak bude naposledy odveden za prosinec 2019 k 15. 1. 2020 a ubytovací poplatek za 4. čtvrtletí 2019 bude naposledy odveden k 31. 1. 2020, tak jako tomu bylo doposud.

 

Soubory ke stažení

ikona xlsx Ohlášení místního poplatku z pobytu ( XLSX 672.5 kB )

ikona xlsx Prohlášení k místnímu poplatku z pobytu ( XLSX 669.5 kB )

Publikováno: 20.01.2020