Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Samospráva » Slovo starosty

Z jednání Zastupitelstva městské části Praha-Troja 23.8.2011

 

Zpráva z 9. zasedání zastupitelstva Městské části Praha-Troja dne 23. srpna 2011
 
K datu předání časopisu do výroby nebyl zápis řádně schválen, proto uvádíme pouze informativní zprávu, úplné znění zápisu a přehled usnesení naleznete na www.mctroja.cz
 
Přítomni:                        Ing. arch. T. Drdácký, Ing. T. Bryknar, Ing. O. Stavovčíková, JUDr. K. Čadská, J. Bejček, J. Kavan, M. Knittel – přítomno 7 zastupitelů, zastupitelé jsou usnášeníschopní
Omluveni:                       K.Foitlová, Ing. J.Kořenský
 
V úvodu zastupitelé pietně uctili minutou ticha zesnulého pana JUDr. Miroslava Škalouda, dlouholetého spolupracovníka městské části.
                                                                                                     
Bod č. 2 – K návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí
ZMČ podpořilo návrh Obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí s tím, že výše místního koeficientu se navrhuje 2.
 
Bod č. 3 – Stanovisko ke směně pozemků ve vlastnictví společnosti Zlatá Praha s.r.o. za pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy
V široké a detailní diskusi jsme projednali situaci v oblasti kolem usedlosti Salabka. Probíhající úpravy v dopravním režimu, parkování v ulici Jiřího Jandy, majetkové vztahy, stavební záměry v usedlosti, na vinici i v okolí. Považujeme za nutné přednostně vlastnicky vypořádat pozemky, které jsou uvnitř v oploceném areálu Salabka . Podle názoru MČ by nezúžený profil komunikace K Bohnicím měl zůstat v majetku města.
 
 
Bod č. 4 – Podněty pro celoměstsky významné změny na území MČ Praha - Troja
Na základě výzvy pana radního Noska k předložení celoměstsky významných změn byla porovnána Krajinářská studie s územním plánem a s připomínkami ke Konceptu ÚP a doporučené změny platného ÚP se týkají lokalit:
 
U nového Trojského mostu – parkovací plochy, sportovní plochy
Pod valem – Park vodních sportů Praha
Nad valem v Rybářích – využití ochráněného území nad valem a doplnění sportovně parkových ploch včetně drobné vybavenosti a bydlení. Za podmínky zpracování územní studie Troja.
Botanická zahrada a okolí – rozpad S06 vzhledem ke skutečnému využívání a majetkovým vztahům - BZP, Masarykova čtvrť, přírodní památky, zahrádkové kolonie
Pod Havránkou- definitivní stabilizace obytné skupiny včetně pěší vyhlídkové trasy mezi Lisem a Pod Havránkou přes pozemky soukromých vlastníků a hl.m. Prahy (MČ Praha – Troja).
Podhoří- pozemky svěřené MČ u přívozu- možnost zástavby např. domem pro seniory, restaurace, vybavenost uprava a změna z OB na OV( smíšená funkce).
 
ZMČ schválilo v souladu s projednanou krajinářskou studií Troja a odeslanými připomínkami ke Konceptu nového UP podněty k pořízení změn územního plánu ve funkčním využití vybraných lokalit na území MČ Praha – Troja.
 
Bod č. 5 – Stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc.č. 1275/1 a 1275/2 k.ú. Troja
Ve smyslu usnesení ZMČ z 19.2.2009 požadujeme rozdělení pozemku 1275/1 tak, aby jižní hranice prodávaného pozemku byla odsazena od silnice K Pazderkám o stejnou vzdálenost jako parcela 1273/6 k.ú. Troja.
 
                                                                                                   
Bod č. 7 - Stanovisko ke směně spoluvlastnického podílu id.2/3 pozemku parc.č. 1216 k.ú. Troja ve vlastnictví paní Vlasty Veringerové za pozemky parc.č. 155/1 a 155/2 k.ú. Troja ve vlastnictví hl.m.Prahy
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja podporuje toto vlastnické vypořádání soukromého majetku a zcelení severního areálu Botanické zahrady ve prospěch hlavního města Prahy.
 
 
vyvěš
Bod č. 8 – Informace starosty
·       projednávané kauzy
-          pí.Stavovčíková podala informaci o přípravě zřízení hřiště na pozemku parc.č. 290 – veřejné setkání, spolufinancování, výběr prvků
-          jednání se zástupkyněmi Nadace Proměny k naší grantové žádosti o podporu projektu obnovy Brabcovy vily – Troja postoupila do čtvrtého výběrového kola mezi 8 uchazečů. Koncem roku však bude vybrán jedinný projekt k realizaci. V případě naší možné podpory by nebyly některé náklady uznatelné – rekonstrukce krytu CO, pouze částečně rekonstrukce ohradní zdi, sociální zázemí apod. Zástupkyně Nadace byly informovány o krocích MČ v přípravě projektu od podzimu 2010 do léta 2011.
-          Denní místnost Městské policie v Troji – nabídka  paní Kalašové na pronájem garáže – nájemné 3500,- Kč měsíčně + plyn na topení. K dispozici od 1.9. na  zkušební dobu. MP nemůže platit pronájem prostor v soukromém vlastnictví. Možnost úhrady nájemného z rozpočtu MČ. V září budou s Městskou policií projednány všechny nabídky.
-          nabídka na odkoupení elektroskútru od firmy i4wifi a.s., který měla MČ Praha-Troja zapůjčený v rámci akce Praha-elektromobilní. MČ si vyžádala ještě další konkurenční nabídku.
·       odborné, kulturní a společenské akce v září
-          8. 9. Trojské sympozium a studentský workshop v Konírně Trojského zámku
-          10.9. Den evropského dědictví a odhalení informační tabule v Rybářích. Stan MČ a začátky procházek po památkách.
-          11.9. Trojské vinobraní
-          17.9. Slavnost obcí pravého a levého břehu Vltavy – Troja se zúčastní prezentačním stánkem
-          24.9. v rámci akce Zažít město jinak proběhne prezentace Troja elektromobilní na náplavce u trojské lávky. Organizuje Ekoport o.s. z grantu MČ. Na tuto akci bude upoutávka během Trojského vinobraní programem pro děti.
 
Bod č. 8 – Informace zastupitelů
·       z výborů a odborných komisí
-          kontrolní výbor se sešel v červnu
-          OS Troja Trojou se bude podílet na organizaci studentského workshopu
-          Společnost Engel zajistila Panský statek před zatékáním a devastací
-          Nabídka účast jednotlivých členů zastupitelstva na zajištění konkrétních trojských akcí

Publikováno: 20.09.2011