Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

ÚMČ přijme referentku evidence obyvatel

Chcete pracovat v příjemném kolektivu na úřadě městské části a máte požadovanou odbornost - přihlašte se do výběrového řízení na pozici referentky evidence obyvatel a voleb.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Městská část Praha –Troja - Úřad městské části Praha-Troja
zastoupené tajemnicí Úřadu městské části Praha – Troja


vyhlašuje dne 25. května 2023 v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice

referent/referentka evidence obyvatel a voleb

Sjednaný druh práce: referent/ referentka evidence obyvatel a voleb

Místo výkonu práce:  Praha – Troja

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 81, struktura platu: základní plat v 8. PT (20.130 Kč až 29.520 Kč podle započitatelné praxe), osobní příplatek po zkušební době (do výše 8.000 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků.

 

Stručná náplň práce

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 1:

Další předpoklady pro výkon práce

prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle § 21 zák. č. 312/2002 Sb. při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů. Pokud uchazeč zkoušku nemá, je nutné ji vykonat do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru

 

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Další požadavky:

 

Osobnostní předpoklady:

 

Nabízíme

• pružnou pracovní dobu

• 5 týdnů dovolené

• příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou

 

Způsob podání přihlášky do výběrového řízení:

Uchazeč/uchazečka podává přihlášku3 k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitosti podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou:

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit:

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději  dne 30. 6. 2023 v podatelně Úřadu městské části na adrese:

Úřad městské části Praha-Troja
 k rukám Ing. Ireny Markové
Trojská 96/230, 171 00 Praha 7-Troja

Na obálku prosím uveďte: „NEOTEVÍRAT - Výběrové řízení – referent/referentka evidence obyvatel“

Kontakt: Telefon  284691121, e-mail  markova@mctroja.cz

Přihlášku do výběrového řízení lze podat rovněž prostřednictvím datové schránky. U požadovaných příloh k přihlášce musí být provedena autorizovaná konverze do elektronické podoby, pokud nejsou doloženy v listinné podobě. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel ve výše uvedeném termínu do datové schránky Městské části Praha-Troja: 9qsbzvx. Do předmětu v datové zprávě prosím uveďte: tajemnici úřadu-NEOTEVÍRAT-výběrové řízení referent/referentka evidence obyvatel.

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

 

            Ing. Irena Marková
        tajemnice ÚMČ Praha-Troja

 

 

1 V platové třídě podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

2 Podle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se za bezúhonnou pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.

3 Přihláškou se rozumí samostatný doklad. Úplnost přihlášky a požadovaných příloh je podmínkou pro uzavření pracovního poměru úředníka / úřednice a jmenování do funkce vedoucího úředníka / vedoucí úřednice. Podle § 9 odst.6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení a v souladu s platnými právními předpisy. Správcem osobních údajů je Městská část Praha-Troja. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících

územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje poskytnuté nad rámec tohoto zákona slouží jen pro snadnější komunikaci s uchazeči v rámci daného výběrového řízení.

Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního odboru a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení budou neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení. Přihláška do výběrového řízení spolu se závěrečnou zprávou výběrové komise bude v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, uchována u správce po dobu 3 let, po jejím uplynutí dojde ke skartaci těchto dokumentů, nevznikne-li mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů. V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem a k informacím o jejich zpracovávání, popř. můžete požadovat jejich kopie (čl. 15); máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů (čl. 16); právo na výmaz, pokud již pominul účel zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány

protiprávně (čl. 17); dále máte právo na omezení zpracování těchto údajů (čl. 18); a právo vznést námitku u správce ohledně zpracovávání svých osobních údajů (čl. 21). Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaj poverenecgdpr@praha.eu. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se také můžete obrátit se stížností.

 

Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může úředník vykonávat (až na zákonem stanovené výjimky) jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatel.

Publikováno: 03.05.2023