Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Úřad MČ » Rozpočet

Rozpočet Městské části Praha-Troja na rok 2023

Návrh rozpočtu Městské části Praha-Troja na rok 2023 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2028

Připomínky k Návrhu rozpočtu Městské části Praha - Troja na rok 2023 mohou občané uplatnit písemně do   6. 3. 2023 a to prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha – Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha-Troja nebo ústně na zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Troja dne 7. 3. 2023.

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja schválilo na svém 2. zasedání dne 6. prosince 2022 Pravidla rozpočtového provizoria Městské části Praha-Troja pro rok 2023.

Pravidla rozpočtového provizoria Městské části Praha –Troja pro rok 2023

 

1.    Pro období rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu na rok 2023 městská část přizpůsobí reálný průběh výdajů skutečnému objemu použitelných peněžních prostředků.

        MČ Praha - Troja bude mít pro období rozpočtového provizoria v roce 2023 tyto příjmy a použitelné finanční prostředky a předpokládané potřeby výdajů:

 

        I. Příjmy a použitelné finanční prostředky

        a)    vlastní příjmy, a to:

        - příjmy z vlastní činnosti (např. vstupné),

        - příslušné podíly místních poplatků,

        - správní poplatky,

        - převod z vlastního účtu zdaňované činnosti,

        - ostatní daňové a nedaňové příjmy,

b)    zůstatky finančních prostředků na rozpočtových účtech (včetně účelových fondů) MČ Praha - Troja k 31. 12. 2022,

c)    převedená část dotace ze státního rozpočtu - měsíčně 1/12 z celoročně uvažovaného objemu,

d)    převedená část finančního vztahu MČ k rozpočtu Hlavního města Prahy (HMP);

        předpokládá se, že prostředky v rámci finančního vztahu MČ k rozpočtu HMP budou poukazovány měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu.

 

II. Běžné výdaje

Vlastní výdaje a výdaje příspěvkových organizací zřízených MČ Praha - Troja

a)    v období rozpočtového provizoria lze financovat pouze základní provoz příslušných kapitol, činností a organizací, s přihlédnutím k zajištění nových úkolů; výše čerpání výdajů může dosáhnout měsíčně maximálně 1/12 z objemu běžných výdajů schváleného rozpočtu na rok 2022. Výjimkou jsou případy, kdy zvýšení výdajů přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených příslušným zákonem,

b)    výdaje na zpracování žádostí o dotace a běžné výdaje projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie lze v období rozpočtového provizoria čerpat v návaznosti na závazky z uzavřených smluv a vyhlašovaných výzev Operačních programů,

c)    příspěvkovým organizacím, tj. základní a mateřské škole budou poskytovány příspěvky na provoz čtvrtletně ve výši ¼ schváleného rozpočtu na rok 2023.

 

III. Kapitálové výdaje

        V období rozpočtového provizoria budou uvolňovány prostředky na kapitálové výdaje pouze na investiční akce zahájené před rokem 2023, jejichž financování přechází do roku 2023, a na platby smluvně zajištěné v roce 2022, týkající se roku 2023, včetně výdajů na projektovou dokumentaci a na realizaci projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie.

 

2. Uzavírání nových smluvních vztahů v období rozpočtového provizoria

        V tomto období nemůže MČ Praha - Troja uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění budou k dispozici potřebné finanční prostředky.

 

3. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v období rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Publikováno: 13.12.2022