Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha-Troja

Městská část Praha-Troja již řadu let podporuje činnost spolků, občanských iniciativ, právnických osob či jednotlivců prostřednictvím přidělování grantů z rozpočtu městské části. V průběhu let získaly zásady a principy, podle kterých rozdělovalo granty zastupitelstvo městské části, standardní charakter.

Základním hodnotícím kritériem pro jakékoliv posuzování transparentnosti dotačního řízení je zveřejnění pravidel a podmínek, podle kterých se dotace rozdělují. V návaznosti na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byly zpracovány zásady a principy do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha-Troja (dále jen „Program“).

Hlavním cílem „Programu“ je podat jednotnou a přehlednou formou informace o poskytovaných dotacích pro příjemce dotací a rovněž pro laickou i odbornou veřejnost.

Postihuje jednotlivé kroky v průběhu dotačního řízení (kdo a kdy může žádat, na co může žádat, jakou formou může žádat atd.). Dotací se rozumí výdaj z rozpočtu městské části poskytnutý právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel ve smyslu ustanovení obecně závazných předpisů, upravujících poskytování dotací územními samosprávnými celky. Účelem poskytnutí dotací je spolufinancování činností (akcí) občanských sdružení, fyzických a jiných osob, vyvíjejících svoji činnost v podporovaných oblastech, kde není možnost krýt náklady v plné výši z prostředků žadatele.

Dle „Programu“ se žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Troja podává prostřednictvím standardizovaného formuláře, který je dále spolu s „Programem“ zveřejněn na těchto stránkách městské části i na úřední desce, případně je k dispozici v tištěné podobě na podatelně úřadu městské části.

Schválené dotace se žadatelům poskytují na základě veřejnoprávní smlouvy, kterou musí dle novely zákona o hl.m.Praze schválit zastupitelstvo městské části.

               

 

 

Publikováno: 09.12.2015