Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Rozvoj Troje

Připomínky MČ Praha-Troja k 6. úplné aktualizaci Územně analytických podkladů

Připomínky k 6. úplné aktualizaci Územně analytických podkladů hl. m. Prahy

Městská část Praha – Troja na základě podání č.j.: MHMP 377762/2024 a v souladu s ustanovením § 25b odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, v platném znění, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a na základě projednání v Zastupitelstvu městské části Praha-Troja dne 23. 4. 2024 předkládá k předloženému návrhu 6. úplné aktualizace Územně analytických podkladů (dále ÚAP) své stanovisko.

MČ Praha -Troja po projednání v Komisi pro rozvoj, krajinu a výstavbu

 1. hodnotí koncepční a systematický přístup a rozsah předložené aktualizace i cíl poskytnout podklady nejen pro územně plánovací dokumentaci, ale též podklady k přímému rozhodování v území.
 2. vítá doplnění ÚAP o řadu podrobnějších analýz,
 3. k věcné správnosti a naplnění účelu, kterým je poskytnutí podkladů k přímému rozhodování v území, na úrovni jednotlivých stavebních úřadů městských částí, MČ Praha – Troja, v rámci svého území, uplatňuje následující vybrané připomínky a požadavky na doplnění obsahu ÚAP:

 

A. Připomínky k jednotlivým výkresům:

O.1 Hodnoty území

 1. Požadavek doplnit historické cesty - Dlážděnka, Úvozová cesta z Ulice Nádvorní do Bohnic, cesta přes Libuli podél BZ, cesta mezi Salabkou, Hrachovkou a Sklenářkou.
 2. Část plochy otevřené krajiny severně od ulice Pod Havránkou, označená oranžově jako zemědělská půda v otevřené krajině je vyznačena chybně zároveň jako součást města. Správně by v tomto výkresu měla být označena zelenou barvou s modrým ohraničením jako čtvrťový park.
 3. Požadavek doplnit všechny kulturní památky – usedlost Popelářka.
 4. Požadavek doplnit mezi významné stavby a místa areál Sokolovny, areál Diplomatické čtvrti, naopak odstranit chybně označenou „významnou stavbu“ na adrese Trojská 629/116.
 5. Požadavek na úpravu vymezení VKP “ze zákona“ Vltavská údolní niva. Dle názoru městské části je zapracováno chybně, nejsou zahrnuty plochy údolní nivy od zahrady Trojského zámku, nivní části zoologické zahrady, Podhoří.

O.2 Limity využití území

 1. Požadavek na úpravu vymezení VKP “ze zákona“ Vltavská údolní niva. Dle názoru městské části je zapracováno chybně, nejsou zahrnuty plochy údolní nivy od zahrady Trojského zámku, nivní části zoologické zahrady, Podhoří.
 2. Požadavek doplnit všechny kulturní památky – usedlost Popelářka.

O.3 Záměry na provedení změn v území

 1. Požadavek na doplnění Plánu ÚSES (OOP MHMP) jako změny ÚPnSÚ.
 2. Požadavek na doplnění dohody v území Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí. Tento dokument byl schválen usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 2054 ze dne 29. 8. 2017. Zahrnuje plochy většího rozsahu, než jak je vyznačeno ve výkresech ÚAP.

https://iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/kvp/cisarak/koncepce_cisarskeho_ostrova_tiskova_kvalita.pdf

O.4 Problémy k řešení

 1. Požadavek na doplnění problému obsluhy Zoo a vyvolaných kongescí dopravy.
 2. Požadavek na doplnění problému velké dopravní zátěže klidové oblasti Přírodního parku Drahaň-Troja způsobené průjezdnou dopravou.
 3. Požadavek na vymezení území potenciálních střetů s vysokou koncentrací zájmů v krajinné, rekreační a rezidenční oblasti Trojské kotliny bez odpovídající dopravní obsluhy a systému parkovacích ploch.
 4. požadavek na doplnění úseku Trojské ulice od křižovatky Pod Havránkou ke křižovatce Pod Lisem kde dochází ke kongescím a pravidelnému zpožďování PID ( viz data DP hl.m. Prahy).

 

B. Připomínky k obsahu a schématům jednotlivých knih a požadavky na doplnění:

Obecná připomínka

Připomínkovat jednotlivá schémata v měřítku celého města a bez podkladu katastrální mapy je komplikované. Skutečná kontrola může nastat až při užívání aplikace Atlas ÚAP, Katalogu lokalit a Katalogu městských částí.

 

 

100 Krajina

4.3.3.2 Protihluková ochrana

1. V ulici Pod Havránkou je vyznačena protihluková clona. Ve skutečnosti tam žádná protihluková stěna není.

200 Město

Městská část vítá zpodrobnění ÚAP a doplnění metrik a indikátorů pro jednotlivé stavové lokality a stavební bloky.

2.1.1.3. Změna rozsahu zástavby

Doporučujeme zpřesnit a sjednotit metodiku vymezení pro lepší rozhodování v území (viz např. areál Trojského zámku).

2.1.2.1 Stezky a silnice

Doporučujeme doplnit síť místních historických cest (viz např. Mapa stabilního katastru 1842).

2.2.2.2 Kulturní dědictví urbanisticky významných souborů

Navrhujeme doplnit areál Diplomatické čtvrti arch. Jana Bočana a Zdeňka Rothbauera.

3.1.3.2 Zastavěné stavové lokality a prstence

Požadavek na úpravu hranice mezi prstenci příměstská krajina, heterogenní a modernistické město. Trojské svahy včetně Botanické zahrady nejsou součástí modernistického města - historicky ani typem struktury. Trojská pláň s Velkou skálou je nezastavěná příměstská krajina.

3.2.1.1 Typické měřítko zástavby

V textu na str. 60 je měřítko definováno výškou a zastavěnou plochou (objemem stavby). Ve schématu je měřítko vztaženo pouze k zastavěné ploše. Doporučujeme doplnit další schéma pro objem staveb.

3.2.1.4 Velikost bloků

 1. Bloky jižně od ulice Trojská nejsou správně vymezeny (lze rozlišit a oddělit Diplomatický areál, bývalou Pomologickou zahradu, bývalý Holešovický ostrov-dnes plochy pod protipovodňovým valem apod.)
 2. Blok mezi ulicí Trojská, Nádvorní a Úvozovou cestou není oddělen od Botanické zahrady.
 3. Bloky při ulici Nad Kazankou jsou rozděleny příčnými cestami.

3.2.1.6 Zastavěnost bloků

 1. Považujeme za praktický ukazatel, bohužel díky nepřesným výchozím podkladům ( definice rozsahu bloku) je vyhodnocení zavádějící.

3.2.2 VÝŠKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY

 1. Doporučujeme doplnit analýzu relativní výšky zástavby vztaženou mimo abstraktní mřížku 100 x 100 m i na jednotlivé stavební bloky a doplnit tak podklady pro určení charakteru zástavby v blocích.

 

3. 3. 1. 4 Struktura veřejně přístupných prostranství

 1. Požadujeme dopracovat, aby bylo dělení využitelné při dalších navazujících analýzách. Pokud slouží pro určení bloků, je žádoucí revidovat metodiku.
 2. Historická cesta Úvoz není vedena jako uliční prostranství.
 3. Silnice do loděnice USK není vedena jako uliční prostranství.
 4. Silnice k fotbalovému hřišti není vedena jako uliční prostranství.
 5. Ulice Na Kazance podél areálu Diplomatické čtvrti není vedena jako uliční prostranství.
 6. Veškeré podružné nezaplocené plochy jsou vedeny jako veřejná prostranství…
 7. Požadujeme doplnit Obecní zahradu, Obecní sad a hřiště v Podhoří jako doplňkové veřejné prostranství v blocích
 8. Požadavek na zatřídění Nové vodní linky ÚČOV jako veřejně přístupného prostranství- viz skutečný stav.

3.3.3.2 Střední výšky ulic

 1. Požadavek na opravu v Ulici Pod Havránkou –severní část. Chybné zatřídění do výšky 9-12m, neodpovídá skutečnosti a zatříděna i v částech, kde se vůbec stavební objekty nenachází.

3. 4. 1. 1 Koncentrace a charakter stavebních dominant

 1. Doplnit dominantní a významné stavby: usedlost Popelářka, Základní škola Trojská, Panský statek, které mají význam pro související území.

3.4.3.1. Vyhlídkové body ve vztahu k pohledově významným svahům

 1. Doplnit vyhlídkové body Trojský most a Trojská lávka.
 2. Doplnit vyhlídku Pustá vinice.

4.1.1.3 Plošné překážky prostupnosti území

 1. Doplnit další dva rezidenční areály v bloku při ulici Trojská x Pod Havránkou, Nová Trojská x Sádky

4.1.2.1 Mimoúrovňová veřejně přístupná prostranství

 1. Pokud je zobrazen nadchod u afrických výběhů v ZOO, navrhujeme doplnit také další u pavilonu goril.
 2. Doplnit most přes Úvozovou cestu  mezi areálem BZ západ a sever.

 

300 Využití území

3. 1. 1. 2 Zastavěné stavové lokality a prstence 

 1. Požadavek na úpravu hranice mezi prstenci příměstská krajina, heterogenní a modernistické město. Trojské svahy včetně Botanické zahrady nejsou součástí modernistického města - historicky ani typem struktury. Trojská pláň s Velkou skálou je nezastavěná příměstská krajina.

3. 1. 3 Historie využití území

 1. Doplnit v rámci rekreace a kulturního života - historii Troje jako výletní destinace se zahradními restauracemi a Zoologickou zahradou. Požadujeme doplnit do historie využití území fenomén, jak rozšířené území Velké Prahy poskytlo rekreační zázemí městu, tato etapa v popisu chybí. Je dodnes formativní pro dochované fragmenty kulturní krajiny a podílí se na identitě okrajových obcí.

 

400 Potenciál

4.1.3.1. Analyzované plochy potenciálu recyklace území

plocha 2 / Troja – Pelc Tyrolka :

 1. MČ považuje zachování nezastavěnosti plochy   Troja – Pelc Tyrolka za příležitost pro vytvoření adekvátních parkových a rekreačních ploch pro okolní intenzivně se rozvíjející a urbanizované plochy města Libeňské doky, Holešovický přístav, Holešovice – Bubny (viz připomínky MČ k  aktualizaci ZUR).
 2. Prostor říční nivy neumožňuje zástavbu v optimální požadované městské hustotě.

4.1.5.1. Proluky

 1. Plocha mezi ulicí Trojská a Dlážděnka není prolukou k zástavbě.
 2. Plochy v severozápadním a v severovýchodním kvadrantu křižovatky K Pazderkám x Lodžská jsou celé označeny jako proluky. Ve skutečnosti se jedná o veřejná prostranství (veřejně přístupná zeleň), která je součásti kompozice sídliště, a proto by tato prostranství neměla být označována jako proluky.
 3. Zahrádky v Podhoří malou výměrou jednotlivých parcel neumožňují zástavbu rodinnými domy v charakteru lokality.
 4. Zahrady při západní straně ulice Nad strání vstupují do panoramatu trojských svahů a jejich případná zástavba musí být v souladu s ochranou pohledových hodnot v území.
   

500 Zelená infrastruktura

2.1.1 Jádrové oblasti zelené infrastruktury

 1. Požadavek na úpravu vymezení VKP “ze zákona“ Vltavská údolní niva. Dle názoru městské části je zapracováno chybně, nejsou zahrnuty plochy údolní nivy od zahrady Trojského zámku, nivní části zoologické zahrady, Podhoří.

2.3.1. Podíl ploch zelené infrastruktury

V návaznosti na grafické vyhodnocení podílu ploch s vegetací v Troji více než 70% navrhujeme výslovně zmínit i význam Trojské kotliny mezi nosnými prvky s celopražským významem (areály Trojského zámku, Zoo Praha, botanické zahrady, sady, lužní zeleň atd.).

2.5.1. Plochy udržitelného využití

Pokud jsou mezi plochami zahrnuty i areály zoologické a botanické zahrady (které jsou součástí městské krajiny), Lze do ploch udržitelného využití započítat i části „městské džungle“- zbytky sadů a zahrad, viz přiložený výřez katastrální mapy.

 

3. Prvky modrozelené infrastruktury

 1. Požadavek na doplnění funkce říční nivy a její správné vymezení ve výkresech.

4. ÚSES

 1. Požadavek na doplnění celých ploch zvláště chráněných území (přírodní památka Havránka) do ÚSES.

4.3.1 Existující a chybějící prvky ÚSES

 1. Námět na doplnění průmětu Plánu ÚSES do schématu a jeho porovnání s chybějícími prvky.

600 Dopravní infrastruktura

3.1.2.3  Intenzity IAD na síti v roce 2018

 1. Požadavek na doplnění zpřesnění intenzit IAD na silniční síti
 2. Požadavek na doplnění popisu problematiky průjezdů a velkých intenzit IAD Trojou mezi Zoo a Botanickou zahradou.

 

3.1.3.1. Místa v síti s kapacitně problematickými křižovatkami a úseky

 1. Požadavek na doplnění křižovatky na vjezdu do tunelu Blanka, doplnění křižovatky u Zoo
 2. požadavek na doplnění úseku Trojské ulice od křižovatky Pod Havránkou ke křižovatce Pod Lisem kde dochází ke kongescím a pravidelnému zpožďování PID ( viz data DP hl.m. Prahy).
 3.  

3.2.2 INFRASTRUKTURNÍ A PROVOZNÍ NÁROKY

 1. Požadavek na doplnění textu kapitoly:
 1. doplnění problému obsluhy Zoo a vyvolaných kongescí dopravy.
 2. doplnění problému velké dopravní zátěže klidové oblasti Přírodního parku Drahaň-Troja způsobené průjezdnou dopravou.

3.4.2.1. Deficity pěších propojení

 1. Požadavek na doplnění zrušené veřejné historické cesty Havránka napříč Botanickou zahradou. Důležité spojení východní a západní části Troje.
 2. Požadavek na doplnění a obnovu cesty na západní straně Zoo (mezi ulicí Pod Hrachovkou a cyklotrasou A2).
 3. Požadavek na doplnění chybějící příčných propojení přes val (mezi ulicemi Trojská a Vodácká).
 4. Požadavek na doplnění zprůchodnění staré pěšiny U Lisu.
 5. Téma je detailně zpracováno v Krajinářské studii Troja (2011) včetně navržené hierarchie pěších cest a v připomínkách MČ k MPP.

3. 7. 1. 1 Vltavská vodní cesta

 1. Na základě sběru informací o chybějící infrastruktuře požadujeme doplnit deficit osobního přístavu pro malé lodě na pravém břehu řeky nad loděnicí FTVS UK v Troji.

3.5.2.2 Chybějící infrastruktura vůči intenzitě cyklistické dopravy

 1. Navrhujeme vypustit značenou trasu po protipovodňovém valu. Cesta po koruně valu je v šíři 3 metry a primárně obousměrnou pěší trasou.

 

700 Technická vybavenost

 1. Budování navržené podzemní retenční nádrže v památkové osadě Rybáře je z hlediska udržitelného rozvoje, požadavků na veřejnou vybavenost i kvality života obyvatel za stávajících podmínek v území nerealizovatelné. Tento záměr představuje jeden z plošných střetů v území.

 

800 Veřejná vybavenost

3.1.1.2 Školy a školská zařízení pro vzdělávání a výchovu

 1. Požadujeme doplnit informace o dalších předškolních zařízeních – Environmentální centrum Trojská Labuť a lesní klub Havránek

3.7.1.2 Sakrální objekty podle jejich využití

 1. Požadavek doplnit kapli sv. Václava v Podhoří, jako kaple nebo zařízení bez náboženské funkce

4.1.1 CHARAKTERISTIKA INFRASTRUKTURY REKREACE

 1. V textu chybí problematika nedostatečné dopravní obsluhy návštěvnických areálů, parkování návštěvníků, chybějící veřejná vybavenost mimo trojské areály. Požadujeme doplnit. inspirací mohou být více místně zaměřené např. ÚAP2012, kapitola 2.9.2 REKREACE:

 

Cit.: „Jedním z nejatraktivnějších prostorů je zelený klín vnějšího pásma podél toku Vltavy, pronikající ze severu téměř k hranicím celoměstského centra: jde o celoměstsky významný prostor Troja – Bubeneč, s aktivitami nadmístního a celostátního významu s vysokou návštěvností, jehož přírodní a kulturně-společenské hodnoty jsou nevyčíslitelné. Unikátní prostor trojské kotliny je sídlem Pražské zoologické zahrady, Pražské botanické zahrady, Pražského výstaviště v Bubenči a cílem nejen místních, ale i mimopražských návštěvníků. Toto území v blízké vazbě na celoměstské centrum plní své funkce rekreačního, kulturně-poznávacího a společenského zázemí celoměstského významu již v současnosti, současně se však potýká s problémy dopravní obsluhy a významné limity určují také ochrana přírody a krajiny, příslušnost v záplavovém území a v neposlední řadě stavba městského okruhu. Území Troji má do budoucnosti příležitost zvýšit svůj rekreační i všeobecně-kulturní potenciál. Stále živý je zájem o vyhlášení tzv. Geoparku Troja s dopady pro ochranu a rozvoj území.

Součástí oblasti je i trojská kotlina s fenoménem Vltavy, zcela specifické území s mimořádnou koncentrací aktivit regionálního významu, jakými jsou zoologická a botanická zahrada a park Stromovka s areálem Výstaviště“.

 

4.1.2.1 Dětská hřiště

 1. Požadavek na doplnění hřišť Sádky, Povltavská, hřiště u ZŠ, veřejné hřiště v obecní zahradě, v Podhoří u cyklotrasy.

4.1.2.2 Veřejná sportoviště

 1. Požadavek na doplnění sportoviště TJ fotbal, sportoviště v Podhoří u cyklotrasy.

Sportovní areály s rekreačním sportem

 1. Námět na doplnění volnočasového areálu Loděnice HG Sport.

 

900 Hodnoty a limity

Požadavek prověřit doplnění všech požadavků uplatněných k výkresům O.1 a O.2

2.2.11.1 Územní průmět přírodně hodnotných součástí území

 1. Požadavek na úpravu vymezení VKP “ze zákona“ Vltavská údolní niva. Dle názoru městské části je zapracováno chybně, nejsou zahrnuty plochy údolní nivy od zahrady Trojského zámku, nivní části zoologické zahrady, Podhoří.

2.2.11.2 Územní průmět kulturně hodnotných součástí území

 1. Požadavek doplnit všechny kulturní památky – usedlost Popelářka.

2.2.11.3 Územní průmět civilizačně hodnotných součástí území

 1. Požadavek doplnit historické cesty - Dlážděnka, Úvozová cesta z Ulice Nádvorní do Bohnic, cesta přes Libuli podél BZ, cesta mezi Salabkou, Hrachovkou a Sklenářkou.
 2. Požadavek doplnit mezi významné stavby a místa areál Sokolovny, areál Diplomatické čtvrti, naopak odstranit chybně označenou „významnou stavbu“ na adrese Trojská 629/116.
 3. Část plochy otevřené krajiny severně od ulice Pod Havránkou je vyznačena chybně jako součást města. Správně by v tomto výkresu měla být označena zelenou barvou s modrým ohraničením jako čtvrťový park.

1000 Implementace

2.1.6.1 Pořizované změny ÚPnSÚ podle jejich fáze

 1. Požadavek na doplnění Plánu ÚSES (OOP MHMP) jako změny ÚPnSÚ.
 2. MČ požaduje doplnit jako ostatní studie dokumenty (které nejsou v územně plánovacích podkladech evidované) jako ostatní studie Krajinářská studie Troja (a05, Sendler, Babka, 2011) do relevantních podkladů, pokud má soubor informací a analýz UAP sloužit i pro podrobnější UP dokumentaci jako jsou územní studie nebo regulační plány.

 

1100 Rozbor udržitelného rozvoje území

Závěry jsou obecné, neúplné a komplikovaně uplatnitelné. Praktické je rozdělení na problémy k řešení v ÚPD a mimo ÚPD.

Např. v podkapitolách 200 město zcela chybí téma a požadavek na zachování charakteru lokalit vystavěného prostředí nebo Absence předpisu, který by upravoval podmínky pro novostavby v konkrétních oblastech památkově chráněných lokalit apod..

Mají-li být ÚAP využitelné pro podrobnější územně plánovací dokumentaci, požadujeme navržený systém shromažďování dat o území a jednotlivých lokalitách ve spolupráci s městskými částmi doplnit, průběžně aktualizovat a zpřesňovat. Diskutovat, které z předložených analýz jsou využitelné, které formální nebo nadbytečné a které chybí.

 

Publikováno: 15.05.2024