Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Projekty » Periurban Parks » Projektová setkání

Pracovní setkání o přírodním parku Drahaň – Troja

Na setkání se sešli zástupci jak z řad obyvatel Troje, tak i organizací, které působí na území přírodního parku. Po krátkém uvítání panem starostou Ing. arch. Tomášem Drdáckým byl paní Ing. Ivanou Galuškovou krátce představen projekt Periurban Parks. Pan Ing. Štěpán Špoula následně řekl pár slov ke stavu přírodního parku Drahaň-Troja rozkládajícím se na území Troje a uvedl také několik dobrých příkladů řešení problémů v zahraničních přírodních parcích. V následné diskusi se zúčastnění z řad zástupců organizací a široké veřejnosti vyjádřili ke kladům a záporům přírodního parku. Mezi klady přítomní zařadili např. vysokou hustotu zvláště chráněných území, kvalitní a výjimečné stepní biotopy, vysokou rekreační hodnotu, historické památky, síť historických cest, výjimečné výhledy, kvalitní bydlení, zachovaný krajinný ráz a mnoho dalších. Mezi aktuálními problémy v přírodním parku se objevily například neřešená dopravní situace, fragmentace krajiny liniovými stavbami, rychlost degradace kvalitních biotopů z důvodu chybějící péče, nedostatečné povědomí obyvatel a investorů o přírodním parku, nevhodné vymezení hranic přírodního parku, nevyrovnanost investic a nepoměr mezi množstvím návštěvníků a investicemi do infrastruktury a mnoho dalších návrhů. V druhé části setkání proběhla diskuze o dalších aktivitách, které je možné v parku uskutečnit a o nedostatcích, které je možné zlepšit. Padly zde návrhy například na zónování a péči o park v rámci těchto zón, využití územního plánu pro péči o park nebo způsob využívání zanedbaných ploch. Podklady získané během diskuze budou panem Ing. Štěpánem Špoulou a paní Ing. Hanou Bernardovou použity při zpracování SWOT analýzy (analýza slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb přírodního parku).  Ve SWOT analýze bude zhodnocena otázka správy a řízení parku a může být využita k jejímu ujednocení. Tímto všem zúčastněným děkujeme za jejich cenné připomínky a náměty.

Na závěr pan starosta informoval o konkrétních aktivitách, které se v Troji uskuteční v roce 2012. Plánována je například pastva stáda ovcí a koz ve svahu nad ulicí Nad Kazankou, pořádání exkurze „Ptáci a jejich ochrana“ 13. 4. 2012, Jarní brigáda 14. 4. 2012, Den Země na náplavce u řeky 3. 5. 2012, exkurze „Obojživelníci a plazi“ 12. 5. 2012, nebo Trojský den 9. 6. 2012 a mnoho dalších zajímavých akcí.

Foto ze setkání naleznete na www.facebook.com/MCTroja

 

Publikováno: 13.03.2012