Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

Máte zájem pracovat jako přísedící Obvodního soudu pro Prahu 7?

 

Tuto zajímavou a společensky prospěšnou práci může vykonávat každý občan, který dovršilvěk nejméně 30 let, má státní občanství České republiky, způsobilost k právním úkonům, trvalý pobyt či místo výkonu práce v obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce volen, a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen. Dále musí souhlasit s případným zvolením za přísedící Městského soudu v Praze, doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů a předložit negativní lustrační osvědčení.
Přísedící soudu jsou voleni na čtyřleté funkční období. Pro Obvodní soud pro Prahu 7 stanovil jeho předseda počet 3 přísedících zvlášť pro zastupitelstvo městské části Praha-Troja s přihlédnutím k tomu, aby přísedící nezasedali více než 20 dnů v kalendářním roce. Odměna za výkon funkce přísedícího je stanovena vyhláškou č. 44/1992 Sb, ve znění vyhlášky č. 313/1995 Sb.
U obvodního soudu se přísedící podílejí na rozhodování kauz, jejichž aktérům hrozí nejvýše pět let vězení. Přísedící rozhodují v první instanci, odvolací řízení vedou výhradně profesionální soudci. Přísedící z řad laiků mají vyhrazena dvě místa v tříčlenném senátu. Váha jejich hlasu a hlasu předsedy senátu – soudce je stejná.
 
Kdo byste měl zájem o práci přísedícího soudu, můžete si stáhnout přihlášku připojenou k této zprávě v aktualitách nebo získat informace u Ing.Markové – markova@mctroja.cz, tel. 2484691121.
 

Publikováno: 30.04.2010