Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části Praha-Troja

Úřad městské části Praha-Troja v souladu s ustanovením § 60, odstavec 3 ve spojení s ustanovením § 87 odstavec 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja, svolaného dosavadním starostou městské části Ing. arch. Tomášem Drdáckým v souladu s § 60 odstavec 1 ve spojení s § 87 zákona o hlavním městě Praze.

Místo konání:     zasedací místnost Úřadu městské části Praha-Troja, Trojská 230/96, Praha 7- Troja

Doba konání:      ve čtvrtek 6. listopadu 2014 od 17: 00 hod

Navržený program: 

 1. Zahájení
 2. Složení slibu členů Zastupitelstva městské části Praha-Troja.
 3. Určení ověřovatelů zápisu (v souladu s § 87 odst. 2 ve spojení s § 65 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze)

 4. Schválení programu

 5. Volba starosty a místostarosty

 6. určení počtu místostarostů

 7. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

 8. určení způsobu volby starosty a místostarosty

 9. volba starosty

 10. volba místostarosty

 11. Zřízení finančního a kontrolního výboru

 12. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

 13. volba předsedy finančního výboru

 14. volba předsedy kontrolního výboru

 15. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 16. Diskuze, závěr

  V Troji dne 29. října 2014                                                                     

                                                       Ing. arch. Tomáš Drdácký                                                                                                 

                                           dosavadní starosta městské části  Praha-Troja

Vyvěšeno na úřední desce dne:  30. 10. 2014

Sejmuto z úřední desky dne:  7. 11. 2014

Publikováno: 30.10.2014